Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē

Projekta nr. 2023-1-LV01-KA122-VET-000136081

Īstenošanas laiks: 01.09.2023. – 28.02.2025.

Projekta mērķi:

 1. Zaļenieku KAV IP “Restaurācija” attīstība modulārajā izglītībā, apmainoties ar paraugpraksi, ieviešot jaunus digitālus mācību materiālus un atbalstot skolotāju profesionālo pilnveidi
 2. Audzēkņu, neseno absolventu starptautiska pieredze, attīstot transversālās un ar darbu saistītas prasmes, kas nepieciešamas pašreizējā un nākotnes darba tirgū.

Projekta finansējums: 62 976,00 EUR

Projekta īstenotājs: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Projekta aktivitātes:

 • 16 audzēkņi no 3 dažādām IP “restaurācija” grupām stažēsies darba vidē Vācijā, Austrijā un Itālijā.
 • 5 profesionālās izglītības pedagogi piedalīsies darba ēnošanas aktivitātēs Vācijā, Austrijā, Itālijā, gūstot praktiskā darba pieredzi darba vidē, tādā veidā apgūstot jaunākos darba paņēmienus un metodes restaurācijas procesos;
 • 5 digitālo mācību materiālu izstrāde un ievietošana skolas Moodle digitālajā platformā

Publicitāte:

Projekta koordinators: 

Lelde Šantare

izglītības projektu vadītāja

Tālr.: 63048487

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē

 • Projekts Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017277
 • Ieviešanas laiks: 03.10.2021. – 03.04.2023.

Projekta mērķis:

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas attīstības sekmēšana, tās profesionālo izglītības programmu pedagogu profesionālā pilnveide, apmainoties ar paraugpraksi un ieviešot jaunu un inovatīvu pedagoģisko metožu un tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Audzēkņu, neseno absolventu stažēšanās starptautiskā vidē, lai attīstītu ar darbu saistītas prasmes, kuras nepieciešamas pašreizējā un nākotnes darba tirgū, kā arī transversālās prasmes.

Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības īstemiņa mobilitātes izglītojamajiem un pedagoģiskajām personālam profesionālajā izglītībā un apmācībās projekts “Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē” (Nr. 2021-1-LV01- KA122-VET-000017277). Projektu finansē Eiropas Komisija.

Projekta uzdevumi:
1. Saturiski uzlabot 4 profesionālās izglītības programmas, padarot atbilstošākas
21.gs nepieciešamām prasmēm un darba tirgus vajadzībām.
2. Palielināt profesionālo izglītības iestāžu topošo absolventu konkurētspēju darba tirgū, apgūstot papildus prasmes

Projekta vadošais partneris: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola Sadarbības partneri/ uzņemošās iestādes: Berlīnes Būvniecības industrijas Profesionālās attīstības izglītības centrs (Vācija), Jans Matejko Valsts tēlotājmākslas vidusskola (Polija), Eiropas Projektu Attīstības organizācija (EPD - European Projects Development Unipessoal Lda) (Portugāle), Asociācija “Mobility Friends” (Portugāle)

Galvenās aktivitātes:

 • 6 profesionālo izglītības programmu pedagogi piedalīsies darba vērošanas aktivitātēs sadarbības partneru iestādēs, apgūstot paraugpraksi un uzlabojot profesionālo izglītības programmu saturu;
 • 6 PIP “Būvdarbi” audzēkņu un neseno absolventu praktiskās mācības Vācijā;
 • 6 PIP “Restaurācija” audzēkņu praktiskās mācības Polijā;
 • 4 PIP “Augkopība” audzēkņu un neseno absolvent praktiskās mācības Portugālē;
 • 2 PIP “Ēdināšanas pakalpojumi” neseno absolventu praktiskās mācības Portugālē.

Publicitāte:

Projektā izstrādātie Metodiskie materiāli:

Projekta koordinators: 

Lelde Šantare

izglītības projektu vadītāja

Tālr.: 63048487

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Viedā skola restaurācijā un būvniecībā

 • Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094520
 • Ieviešanas laiks: 05.2021. – 31.03.2023.

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekts “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” (Smart School in restoration and construction industry) (Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094520). Projektu finansē Eiropas Komisija.

Projekta mērķis:

Digitālās stratēģijas izveide profesionālām izglītības iestādēm un virtuālo apmācību uzsākšana restaurācijā un būvniecībā, lai paaugstinātu sadarbības partneru kapacitāti attālinātu un kombinētu apmācību īstenošanā.

Projekta uzdevumi:

 1. Veicināt izglītības iestāžu attīstību, uzlabojot profesionālo programmu saturu un piedāvājumu restaurācijā un būvniecībā, kā arī paaugstinot administratīvā personāla un pedagogu profesionālās kompetences.
 2. Mazināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skolu pamešanu pirms kvalifikācijas iegūšanas.
 3. Palielināt profesionālo izglītības iestāžu topošo absolventu konkurētspēju darba tirgū, apgūstot papildus prasmes

Projekta vadošais partneris: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte; Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centrs (Lietuva); Profesionālā inženierzinību vidusskola (Slovākija)

Galvenās aktivitātes:

 • Digitālās stratēģijas izstrāde;
 • Profesionālo priekšmetu pedagogu digitālās kompetences paaugstināšana tiešsaistes apmācībās;
 • Studiju vizītes partnerskolu administratīvajam personālam, lai iepazītos ar labāko praksi profesionālo izglītības iestāžu un programmu digitalizācijā;
 • Pedagogu neformālās apmācības, lai veicinātu inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību darbā;
 • Digitālās platformas izveide Moodle vidē, atbilstoši digitālai stratēģijai;
 • Virtuālo mācību materiālu izstrāde un aprobēšana 9 moduļiem restaurācijā un celtniecībā.

Publicitāte:

Projekta koordinators: 

Lelde Šantare

izglītības projektu vadītāja

Tālr.: 63048487

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Aktīvie projekti Zaļenieku KAV 2020./2021. m.g.

Informācija - pielikumā.

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS APMĀCĪBAS UZSĀKŠANA BŪVNIECĪBAS UN RESTAURĀCIJAS NOZARĒS ZEMGALĒ UN PAŅEVEŽĀ

 • Projekta nr. LLI-315
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018.-31.10.2019.

 

 • Projekta mērķis: uzlabot restaurācijas prasmes topošajiem un esošajiem būvniecības un restaurācijas speciālistiem Zemgalē un Paņevežā, palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Projekta kopējās izmaksas, EUR: 290 334.64, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 234 962,18, no tās programmas finansējums 85% - 199 717,85; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 23 496,22, valsts līdzfinansējums 5% - 11 748,11

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība

Projekta partneris:  Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centrs (Lietuva)

Projekta aktivitātes ietver Restaurācijas nama izveidi Zaļeniekos (Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas telpās), 8 profesionālās izglītības programmu uzlabošanu, atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras meistaru rekomendācijām; 215 topošo restaurācijas un būvniecības speciālistu apmācību, atbilstoši darba devēju prasībām un 61 esošo darbinieku profesionālo pilnveidi. Projekta ietvaros notiks arī vizītes pie sadarbības partneriem, Latvijas Amatniecības kamerā un apmācības Vācijas profesionālās izglītības centrā.

Projekta nosaukums angļu valodā: Initiation of working environment based training in construction and restoration industry at Zemgale and Panevezys/ Initiation of WEBT

Pielikumi: Restauratoru nama meistarklašu neformālās izglītības programmu licences

Publicitāte:

Uzsāk projektu, kas veicinās restauratoru prasmes

Noslēdzas darbs pie profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” pilnveidošanas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekta koordinators:
Lelde Šantare

Tālr.: 63048487;
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Nr. 8.3.2.2./16/I/001

JoomShaper