Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA /VIAA/001

ESF projekts "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai"

 

JoomShaper