Skolēn, piesakies līdzfinansējumam dalībai izglītojošā pasākumā!

Jelgavas novada Izglītības parvalde aicina vispārizglitojošo skolu 7.-12. klasu izglītojamos, profesionālās ievirzes skolu izglitojamos no 12 gadu vecuma un profesionālo programmu audzēkņus līdz 18 gadu vecumam pieteikties uz lidzfinansējumu dalībai izglitojošā pasākumā (nometnē, kursos, meistarklasē). 


Motivētu pieteikumu brīvā formā iesniedz skolas administracijai lidz 2024.gada 30.maijam!


Pieteikumā apraksti savu izvēlēto pasākumu un planotas izmaksas un pamato paveikto sados kritērijos: tavi mācību sasniegumi, uzvedība izglītības iestādē, panākumi olimpiādēs, konkursos, sacensībās, līdzdalība un aktivitāte izglītības iestādes, novada un valsts līmeņa pasakumos, līderība, vienaudžu ideju pārstāvniecība, iniciatīvu virzīšana un istenošana, brīvprātīgais darbs, pasākumu organizēšana; cita butiska informacija, ko nemt vera izvertejot tavus sasniegumus.

Noteikumi izglītojamo apbalvošanai šeit!

JoomShaper