Jauna profesija ar Jauniešu garantiju

 

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

 

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gada laikā bez maksas

Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

KVALIFIKĀCIJA

MĀCĪBU ILGUMS

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Augkopība

Augkopības tehniķis

1,5 gadi

12 klases

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

1,5 gadi

12 klases

Būvdarbi

Mūrnieks

1 gads

9 klases

(no 17 gadu vecuma)

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (skolas veidlapa);
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai JG2 izglītības programmās (skolas veidlapa);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
 • 4 fotokartītes 3x4 cm;
 • pases kopija, uzrādot oriģinālu.

 Dokumentus pieņem: no 2016. gada 13. jūnija līdz 2016. gada 26. augustam darba dienās no 8:30 līdz 15:00, piektdienās līdz 14:00.

 Tālrunis uzziņām: 63074250; e-pasts uzziņām: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?

 Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas. 

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu garantijā;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijaspasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

 JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

 Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,
 • Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 14 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

 

 

 

JoomShaper