Skola (18)

Pirmsskolas izglītība
04 Mar 2015

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pirmskolas grupiņas apmeklē 78 bērni, kas apgūst  vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (01011111).

2017. gada aprīlī Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola uzsāk dalību projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Vairāk par projektu:

Valts izglītības attīstības aģentūra http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Jelgavas novada pašvaldība: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/paslaik-istenosana/eiropas-socialais-fonds/13399/karjeras-atbalsts-visparejas-un-profesionalas-izglitibas-iestades/

Pedagogs karjeras konsultants

Inese Vārslavāne
Satiec tematiskajās karjeras nodarbībās vai norunā tikšanos, sazinoties e-klasē vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Infografikas http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/izglitibas_iespejas/
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/ 
Karjeras testi pašizpētei

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304#testi
https://www.lu.lv/gribustudet/ieteikumi/ka-izveleties/ LU tests
http://www.skillage.eu/ 
http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv
http://www.testi.lv/index.php?a=55
https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000 Alberta koledžas tests
https://www.careerbuilder.com/
http://karjerastesti.prakse.lv/lv Vairāk --> Karjeras testi
http://www.careercenteronline.org/
http://www.careertest.net/
https://www.quizrocket.com/career-quiz

Noderīgi e-resursi

Izglītība Latvijā un par studiju iespējām ārvalstīs:

http://www.niid.lv  Nacionālā izglītības iespēju datu bāze
https://fonds.rtu.lv  Mecenātu stipendijas studijām Latvijā
http://www.fonds.lv  Mecenātu stipendijas studijām Latvijā.
http://www.vitolufonds.lv/sakums  – Mecenātu stipendijas studijām Latvijā.
http://www.viaa.gov.lv – EUROGUIDANCE – karjeras atbalsta informācija un konsultācijas; Studijas ārvalstīs; Kas jāzina dodoties uz ārzemēm .

Darbs, profesijas izpēte, CV:

http://www.nva.gov.lvKARJERA - Nodarbinātības valsts aģentūra.
http://www.lm.gov.lv  LR Labklājības ministrija. Sadaļā «Darba devējiem» Latvijas profesiju klasifikators ar profesiju standartiem.
https://www.prakse.lv  Jauniešu karjeras portāls: profesijas, spēles, darbs, izglītība, informācija, pieredze, vakances, projekti.
http://www.profesijupasaule.lv  Profesiju apraksti, intervijas ar profesionāļiem, fotoreportāžas, izglītības iespējas, interaktīvs profesiju/amatu iepazīšanas rīks.
https://www.darbaguru.lv/lv/ Profesionāls palīgs ceļā uz virsotni, karjeras attīstību
https://www.cv.lv/content/index.php?id=1 Karjeras centra padomi
http://jvmv.lv/f/uploads/profesiju-aprakstu-katalogs-A5.pdf Profesiju definīciju katalogs
http://www.darilatvijai.lv/profesiju-katalogs-2/ Profesiju apraksti
https://eurobrussels.com/ Profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti
https://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=21&careet Darba intervija
http://www.jal.lv   JA Latvija piedāvātās mācību metodes dod iespēju skolēniem apgūt praktiski akadēmisko zināšanu pielietojamību reālajā dzīvē, Ēnu diena, SMU, veiksmes stāsti, citi konkursi.
https://www.brivpratigais.lv  Brīvprātīgā darba portāls, eksperti runā, datu bāze.
http://www.panakumuuniversitate.lv Veiksmes stāsti, profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem. 
http://tuesi.lv 100 veiksmes stāsti Latvijas valsts 100 dzimšanas dienā.
http://www.vissnotiek.lv TV raidījumi par ceļošanu un citu kultūru iepazīšanu, par mācībām un darbu ārzemēs.
http://ltv.lsm.lv/lv/dokumentalie/latvija-var/ TV raidījumi- veiksmes stāsti par Latvijas sasniegumiem.
http://www.rtu.lv/lv/nac-studet Studiju programmas izvēles tests.
http://www.europass.lv Eiropas standarti CV izveidei.
http://yourock.jobs/lv Palīdz atklāt jauniešu apslēptās darba prasmes un izveidot darba profilu, kas uzrunā darba devējus.

Portāli darba meklētājiem Latvijā:

http://www.cv.lv
https://www.cvmarket.lv
http://cvor.lv
http://www.workingday.lv
http://www.mansdarbs.lv
http://www.e-darbs.lv/default1.php
http://www.jobs.lv
www.enjoyrecruitment.lv

Brīvprātīgo darbs un mobilitātes projekti:

http://jaunatne.gov.lv/
http://brivpratigajiem.lv/
http://europa.eu/youth/
http://www.jaunatneslietas.lv/
http://ljp.lv/
https://www.crossculturalsolutions.org/ Starptautiskais brīvprātīgais darbs

Video stāsti par karjeras veidošanu un profesijām

https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI Zaļais pipars 1
https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU Zaļais pipars 2
https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4 Zaļais pipars 3
https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw Zaļais pipars 4

Metodiskie materiāli audzinātājiem un skolotājiem
  • Darba burtnīcas karjeras izglītībā

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/

  • Dažādas metodes un citi materiāli

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem/

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_konsultantiem/

  • Karjeras ziņu izdevumi

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/kad_zinu_izdevumi/ 

  • Pētījumi, politikas dokumenti, rekomendācijas
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/uzzinas_materiali/?tl_id=747&tls_id=749
Absolventu karjeras stāsti

Silvestrs Nastevičs, IP “Augkopība” absolvents “Nav jāmācās mācīšanās pēc ”http://www.jelgavasnovads.lv/images/userfiles/JN_Zinas/2017/jnz_oktobris2017_8lpp.pdf

Endija Krašauska, IP “Administratīvie un sekretāru pakalpojumi” absolvente “Diploms kabatu nespiež”
http://www.jelgavasnovads.lv/images/userfiles/JN_Zinas/2017/jnz_oktobris2017_8lpp.pdf

Zane Jasone, IP “Restaurācija” absolvente “Vecuma auras burvība un restaurācija apvieno visu to, kas Zani saista mākslā” (Raksts pielikumā)

 

Apstiprināts ar Zaļenieku PV direktores                     
18. marta rīkojumu Nr. 1-08/38                    
                
Maksas pakalpojumu cenrādis  (2013.GADS)                    
Direktore    L.Leoho            

Sagatavoja L.Jankovska                

Vispārējā izglītība
20 Feb 2014

Zaļenieku KAV neklātienē piedāvā apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (10. – 12. kl.) un pamatizglītības programmu (9. kl.).

Pamatizglītības pakāpē notiek sagatavošanās izglītībai vidējā pakāpē vai profesionālajai darbībai, dzīvē nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguve un vērtīborientācijas veidošanās.

Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina pamatizglītības sertifikāts.

Beidzot vidusskolu, izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu. Centralizētā eksāmena vērtējumu apliecina vispārējās vidējās izglītības sertifikāts. Šie vispārējo vidējo izglītību apliecinošie dokumenti dod tiesības turpināt izglītību jebkurā augstākās izglītības programmā.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
20 Feb 2014

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi - iegūstamā kvalifikācija klientu apkalpošanas speciālists, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 1,5 gads.

Klientu apkalpošanas speciālists - informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem un organizācijas struktūru, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus. Klientu apkalpošanas speciālists strādā pie komersantiem, valsts un pašvaldības institūcijās, biedrībās, nodibinājumos.

Būvdarbi
20 Feb 2014

Būvdarbi - iegūstamā kvalifikācija mūrnieks, otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 2 gadi.

Mūrnieks – būvamatnieks, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, strādā būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rsējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu, izvēlēties un pielietot piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu. Veic dažādu mūra būvkonstrukciju – pamatu, sienu, stabu, starpsienu, pārsedzu, arku, velvju u.c., armētu un nearmētu – mūrēšanu no neliela izmēra ģeometriskas formas mākslīgiem vai dabīgiem, kā arī neapstrādātiem dabīgiem akmeņiem, kā saistvielu izmantojot dažādas javas, veic mūra  remontdarbus, pārzina  un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības.

Enerģētika un elektrotehnika
20 Feb 2014

Enerģētika un elektrotehnika - iegūstamā kvalifikācija elektrotehniķis, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 4 gadi.

Elektrotehniķis strādā rūpniecības, komunālos, sabiedriskos, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumos. Elektrotehniķis veic ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta darbus.

Elektrotehniķa zināšanas un prasmes ir nepieciešams nosacījums sagatavošanai konkrētai darba vietai elektroenerģijas ražošanas, elektroapgādes, elektroietaišu ierīkošanas uzņēmumos, kā arī tālākai profesionālai specializācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai.

Autotransports
20 Feb 2014

Autotransports - iegūstamā kvalifikācija automehāniķis, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 4 gadi.

Automehāniķis strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Automehāniķis spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu.

Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdzniecības darbus. Automehāniķis spēj komunicēties ar klientu un vadīt zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus.

Izglītības programmas
20 Feb 2014

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola piedāvā apgūt sekojošas

Izglītības programma

Kvalifikācija

Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

 

Pamatizglītības programma

 

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma

 

Restaurācija

Restauratora asistents

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

Autotransports

Automehāniķis

Augkopība

Augkopības tehniķis

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

Būvdarbi

Mūrnieks

Ēdināšanas pakalpojumi
20 Feb 2014

Ēdināšanas pakalpojumi - iegūstamā kvalifikācija pavārs, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, apguves ilgums 4 gadi, ar vidējo izglītību - 1,5 gadi.

Pavārs ir ēdināšanas uzņēmuma darbinieks, kas novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmumu aprīkojumu, ievērojot sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, gatavo un noformē ēdienus un piedevas, zina atskaites un uzskaites pamatus, strādā komandā.

JoomShaper